Japanese  Katana – Yoshimasa

£2,000.00

Blade Type: Katana Length/Type: 70.2cm Shinogi-zukuri Blade Width at: Machi 2.8cm   Yokote 1.75cm
Kasane: 0.7cm Sori: 1.4cm  Tori  Kissaki: Chu-kissaki Mune:  Lori   Nakago Length: 25.2cm Mekugi ana: Two
Nakago: Suriage Nakago Shape: Futsu Nakago-jiri: Inyama  Yasurime: (omote) Kiri  (ura) Katte
Mei: Katana-mei Chikuzen ju Minamoto Nobukuni Heishiro Yoshimasa Hamon: Suguha Boshi:  Ko-maru sagari  Date: 1684-1704   School: Tsukushi Nobukuni  Period:Jokyō (1684-1688)  Genroku (1688-1704) Province: Chikuzen   KOSHIRAE: Shirasaya Habaki: Copper with Gold foil Provenance: Japanese Touroku # 19511_registration paper. TOUROKU paper . TIKUZENN JYUU HEISHIROU YOSHIMASA. Blade Length 70.2 cm SORI 1.4 cm. SHOUWA 38 (1963) year June registration by Japan country. HOTTUKAIDO 19511 Papers: NBTHK Hozon # 380069 Comments: Yoshimasa (3rd gen) Chikuzen ju Minamoto Nobukuni Heishiro Yoshimasa References: Hawley YOS363, rated 40 points.  Toko Taikan page 747, rated ¥3M.

Out of stock